Rodo

Informacja o danych osobowych  Gości „Pokoje Gościnne”

§ 1.  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Administratorem danych osobowych Gości jest PPHU Topaz Spółka Jawna z siedzibą w Międzyrzeczu, ul. 30 Stycznia 60, tel. 957428582.


§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Celem, dla których Pokoje Gościnne   przetwarzają dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów o świadczenie usług  hotelarskich.  Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez „Pokoje Gościnne”  jest:

1.       dochodzenie ewentualnych roszczeń przez „Pokoje Gościnne”    w związku z poniesioną przez „Pokoje Gościnne”  szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do „Pokoje Gościnne”,

2.       udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

3.       zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, „Pokoje Gościnne”   przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, „Pokoje Gościnne”   przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom  innym osobom przebywającym na terenie „Pokoje Gościnne” .


§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez „Pokoje Gościnne”   jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

2.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. „Pokoje Gościnne”  informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

3.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

4.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.


§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

„Pokoje Gościnne”  przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

1.       firmom świadczącym usługi wsparcia IT ośrodka  oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

2.       firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

3.       firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.


§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

1.       pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług  będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych „Pokoje Gościnne”   lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

  1. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  2. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 

§ 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie „Pokoje Gościnne”  Głębokie , 66-300 Międzyrzecz. Ponadto, „Pokoje Gościnne”   udostępnia adres email recepcja@miedzyrzeczpokoje.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.


§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


§ 8. WYMÓG  PODANIA  DANYCH  OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu  z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie „Pokoje Gościnne”   jest wymogiem zawarcia umowy o usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi „Pokoje Gościnne”   zawarcie umowy o usługi hotelarskie.


§ 9.  ZAUTOMATYZOWANE  DECYZJE  NA  PODSTAWIE  DANYCH OSOBOWYCH,  W TYM  PROFILOWANIE

Ośrodek Wypoczynkowy nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

§ 10. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości „Pokoje Gościnne”  Głębokie dostępna jest również na stronie internetowej http://miedzyrzeczpokoje.pl/pages/pl/rodo.php.